Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

Online obchod www.presporskapivoteka.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol (poháre a pod.).

Predávajúcim je spoločnosť Beer Tradition, s.r.o., Námestie hraničiarov 2617/8A, 851 03 Bratislava, IČO: 44 663 145, DIČ: 2022777746, IČ DPH: SK2022777746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 57230/B (ďalej len „Predávajúci").

Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si u Predávajúceho objednala tovar:
a) prostredníctvom internetu na web-stránkach www.presporskapivoteka.sk
b) telefonicky na tel. čísle 0948 510 094
c) mailom na adrese: objednavky@presporskapivoteka.sk alebo info@presporskapivoteka.sk

"Tovar" sú hnuteľné veci ponúkané Predávajúcim potenciálnym zákazníkom – Kupujúcim v aktuálnej ponuke tovaru na web-stránkach www.presporskapivoteka.sk, v prevádzkach Predávajúceho a/alebo v aktuálnych ponukových letákoch Predávajúceho.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) všeobecne upravujú postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv na dodávky Tovaru medzi Predávajúcim a Kupujúcim, všeobecné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho z nich vyplývajúce. Kupujúci objednaním Tovaru v celom rozsahu akceptuje Obchodné podmienky aktuálne platné v čase potvrdenia objednávky Predávajúcim. Obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa tieto nedohodnú inak.

 

II. Predmet objednávky a dodanie Tovaru

Objednávkou v súlade s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok Kupujúci prejavuje vôľu kúpiť od Predávajúceho Tovar v objednávke uvedený.

Predmetom objednávky môže byť len Tovar uvedený v aktuálnej ponuke Predávajúceho na www.presporskapivoteka.sk, v prevádzkach Predávajúceho a/alebo v aktuálnych ponukových letákoch Predávajúceho. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nástroja „Nákupný košík“ vyberie Tovar, následne kliknutím na tlačidlo „Vyplniť objednávku“ umiestnené v časti „Nákupný košík“, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Doručenú objednávku Predávajúci Kupujúcemu potvrdí zaslaním e-mailu s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre dodanie objednaného Tovaru a vystavenie daňového dokladu na kúpnu cenu Tovaru. U fyzických osôb je to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), e-mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom dohodnutia prevzatia zásielky s objednaným Tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje najmä meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), e-mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom dohodnutia prevzatia zásielky s objednaným Tovarom.

Predávajúci dodáva Tovar iba v rámci územného obvodu mesta Bratislavy - adresu doručenia Tovaru je preto nutné v objednávke uviesť výlučne v tomto územnom obvode. V prípade záujmu Kupujúceho o dodanie Tovaru mimo Bratislavy Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar v priestoroch prevádzky Predávajúceho, prípadne po predošlej individuálnej telefonickej alebo e-mailovej dohode Kupujúceho s Predávajúcim odovzdaním prvému prepravcovi podľa určenia Kupujúceho (kuriérska služba, Slovenská pošta a iné). Objednávky s adresou doručenia Tovaru uvedenou mimo územia Bratislavy bez predošlej dohody s Predávajúcim o prepravcovi, ktorý má Tovar Kupujúcemu doručiť, nie je Predávajúci povinný akceptovať. Na túto skutočnosť Predávajúci upozorní Kupujúceho po prijatí objednávky, prostredníctvom kontaktov uvedených v objednávke.

  

III. Minimálna hodnota objednávky Tovaru

Minimálna hodnota jednej objednávky Tovaru je stanovená na 24,- EUR vrátane DPH. Uvedená suma predstavuje súčet cien jednotlivých položiek Tovaru objednaných Kupujúcim (napr. vložených do „Nákupného košíka“). Objednávky Tovaru v nižšej hodnote nie je Predávajúci povinný akceptovať.

 

IV. Storno objednávky

Objednávku zadanú v dňoch pondelok až utorok je možné bez postihu stornovať do konca utorka príslušného týždňa (t.j. 23:59 hod. SEČ), objednávku zadanú v dňoch streda až štvrtok je možné bez postihu stornovať do konca štvrtku príslušného týždňa (t.j. 23:59 hod. SEČ), objednávku zadanú v dňoch piatok až nedeľa je možné bez postihu stornovať do konca nedele príslušného týždňa (t.j. 23:59 hod. SEČ), a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese objednavky@presporskapivoteka.sk. Pri zrušení (storno) objednávky je potrebné zaslať e-mailom aj kópiu objednávky, ktorú Kupujúci obdržal pri jej potvrdení Predávajúcim, resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho a pod.). V prípade stornovania objednávky po uvedených termínoch vzniká Predávajúcemu nárok na storno poplatok vo výške 10,- EUR a náhradu dopravných a manipulačných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

Ak Kupujúci pred stornom objednávky uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Predávajúci prijatú sumu, prípadne zníženú o príslušné storno poplatky a náhradu nákladov, Kupujúcemu obratom po vykonanom storne objednávky.

  

V. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo Tovaru na základe riadne potvrdenej objednávky Kupujúceho, v cene platnej v čase potvrdenia objednávky, a za dohodnutých platobných podmienok;
- objednaný tovar dodať v dodacej lehote uvedenej v bode VII. Obchodných podmienok spôsobom podľa týchto Obchodných podmienok;
- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou;
- zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch Kupujúceho;
- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov nevyhnutných pre správne a včasné dodanie objednaného Tovaru;
- dodať Tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou alebo dokladom z registračnej pokladnice, ktoré slúžia zároveň ako dodací list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie Tovaru zavinené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi uvedenými Kupujúcim v objednávke;
- za poškodenie Tovaru po jeho dodaní Kupujúcemu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami (najmä počas prepravy kuriérskou spoločnosťou, resp. dopravnou spoločnosťou alebo poštou).

 

VI. Povinnosti Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
- v objednávke, resp. v registrácii, uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas dodať objednaný Tovar;
- zaplatiť za Tovar kúpnu cenu v plnej výške, v dohodnutej lehote splatnosti v zmysle Obchodných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho;
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať zápis o reklamácii;

V prípade neprevzatia objednaného Tovaru si Predávajúci môže voči Kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody (vrátane ušlého zisku až do výšky 30% z hodnoty objednávky), ako aj náhradu dopravných a manipulačných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.VII. Dodacia lehota

Dodacia lehota sú tri pracovné dni po dni potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedené, alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak.

V prípade súbežného objednania väčšieho množstva Tovaru viacerými Kupujúcimi, príp. prechodného, resp. úplného vypredania skladových zásob, sa dodacia lehota predlžuje o dobu potrebnú k zabezpečeniu príslušného Tovaru Predávajúcim; Predávajúci v lehote 72 hodín od doručenia objednávky kontaktuje Kupujúceho a dohodne s ním termín dodania Tovaru, resp. zmenu objednávky a prípadne spôsob vrátenia preplatku vzniknutého rozdielom medzi sumou Kupujúcim už zaplatenej kúpnej ceny objednaného tovaru a cenou dodávaného Tovaru po zmene objednávky. 

V prípade nemožnosti dodržania dodacej lehoty podľa Obchodných podmienok z dôvodov na strane Predávajúceho (prevádzkové dôvody, čerpanie dovoleniek zamestnancami Predávajúceho a pod.) Predávajúci o takejto predpokladanej skutočnosti vopred informuje potenciálnych zákazníkov – Kupujúcich na stránke www.presporskapivoteka.sk; dodacia lehota sa v takom prípade predlžuje o dobu trvania prekážok na strane Predávajúceho.

Dodacia lehota u objednávok s uvedením platby prevodom na účet Predávajúceho začína plynúť až pripísaním celej kúpnej sumy na účet Predávajúceho. Vyššie uvedené ustanovenia Obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

Predávajúci si vyhradzuje právo informovať o aktuálnych zmenách dodacej lehoty na stránke www.presporskapivoteka.sk.

 

VIII. Dodanie Tovaru

Dodaný Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny Tovaru.

Dodanie Tovaru pre objednávky s uvedenou adresou doručenia Tovaru v územnom obvode mesta Bratislavy sa uskutočňuje dovozom Tovaru Predávajúcim na adresu uvedenú v potvrdenej objednávke.

Dodanie Tovaru pre objednávky s uvedenou adresou doručenia Tovaru mimo územného obvodu mesta Bratislavy sa uskutočňuje:
- osobným prevzatím objednaného Tovaru Kupujúcim v rámci územného obvodu mesta Bratislavy;
- odovzdaním Tovaru prvému prepravcovi (kuriérska, dopravná spoločnosť alebo pošta) určenému Kupujúcim,
a to po predošlej individuálnej telefonickej alebo e-mailovej dohode Kupujúceho s Predávajúcim; preprava Tovaru v takomto prípade sa uskutočňuje na náklady Kupujúceho.

Dodanie Tovaru pre objednávky s uvenenou adresou doručenia Tovaru na "Výdajné miesto Stupava - Makovice" sa uskutočňuje dovozom Tovaru Predávajúcim na adresu: Reštaurácia MAKOVICE, Park 396/1, 900 31 Stupava.

  

IX. Spôsob platby

Kupujúci môže uhradiť cenu objednaného Tovaru nasledovnými spôsobmi:
- prevodným príkazom – prevodom na účet Predávajúceho vedeného v Tatra banke, a.s., na číslo účtu 2624819013/1100. Ako konštantný symbol uvedie Predávajúci číslo 0008 a ako variabilný symbol číslo objednávky. V prípade platby prevodným príkazom sa kúpna cena považuje za uhradenú až pripísaním celej jej sumy na bankový účet Predávajúceho; objednávka Tovaru sa stáva pre Predávajúceho záväznou až po pripísaní platby na účet Predávajúceho;
- v hotovosti – pri osobnom prevzatí objednávky v mieste doručenia tovaru Predávajúcemu alebo pri osobnom prevzatí v predajni/prevádzke Predávajúceho.

 

X. Odstúpenie o zmluvy - vrátenie Tovaru

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je Kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Pri odstúpení Kupujúceho od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
- odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii Tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s Tovarom do sídla Predávajúceho na náklady Kupujúceho;
- Tovar nesmie byť použitý;
- Tovar musí byť nepoškodený;
- Tovar musí byť kompletný.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru vráti Predávajúci sumu zaplatenej kúpnej ceny prevodom na účet Kupujúcemu najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní Tovaru (v písomnom odstúpení Kupujúci uvedie číslo účtu pre vrátenie peňazí).

Fotografie tovaru sú len ilustračné a zmena fotografie (obalu) nie je pre Kupujúceho dôvodom na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ Predávajúci dodá tovar, ktorý Kupujúci požadoval.

Formulár na stiahnutie: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 
XI. Záručná doba

Na všetok predávaný Tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota; na pivá sa vzťahuje záruka do doby spotreby, ktorá je vyznačená na fľašiach (obyčajne na etikete), prípadne iných skladovacích obaloch (sudy a pod.).


XII. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným Tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol.

Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 48 hodín od doručenia zásielky s objednaným Tovarom.

V prípade, ak Kupujúci zistí výrobné chyby, doručí Tovar na vlastné náklady do sídla Predávajúceho s uvedením dôvodu reklamácie. Reklamovaný Tovar bude vymenený za iný alebo bude Kupujúcemu vrátená ním zaplatená cena reklamovaného Tovaru.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- označenie a popis vady zásielky;
- číslo objednávky;
- kópiu dokladu o zaplatení ceny Tovaru.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci Predávajúcemu nedodá vyššie uvedené podklady. Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Tovar bol doručený riadne a včas.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetku škodu, ktoré mu vznikne tým, že Kupujúci úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkom formulári.

Formulár na stiahnutie: Reklamačný protokol - popis vád.

 

XIII. Ochrana súkromia, ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov sa Predávajúci riadi primárne Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ktoré upravuje práva Kupujúceho ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na Predávajúceho vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prehliadaním web-stránok www.presporskapivoteka.sk sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.presporskapivoteka.sk, t.j. na dodanie objednaného tovaru, vyhotovenie daňového dokladu a potreby archivácie účtovných a daňových dokladov.

Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (napr. kuriérska spoločnosť, pošta - poskytnutie adresy a kontaktných údajov na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho;
- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám na ich komerčné využitie.

Údaje Kupujúceho je možné kedykoľvek vymazať z Databázy údajov na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu info@presporskapivoteka.sk

 

XIV. Starostlivosť o odpad z obalov

Predávajúci pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre Predávajúceho zabezpečuje oprávnená organizácia RECYKLOGROUP, a.s., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava (číslo autorizácie 0133/OBALY/OZV/A/18-1.8.).

 

XV. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.


Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Súkromie - potvrdenie *

Vitajte v Prešporskej pivotéke, v e-shope so skvelými pivami.

Prehliadaním týchto stránok prehlasujem, že som starší ako 18 rokov.